17 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 11 /2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli szkół i placówek nadzorowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§1.  W załączniku do Zarządzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty Nr 97/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie kontroli szkół i placówek nadzorowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 „5. Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli planowych oraz kontroli doraźnych podpisuje Wicekurator Oświaty, używając pieczęci „z upoważnienia Podlaskiego Kuratora Oświaty”,

b) uchyla się ust. 6;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

a) „1. Zawiadomienie dyrektora szkoły lub placówki oraz organu prowadzącego
o zamiarze przeprowadzenia kontroli planowej lub doraźnej, jej terminie i tematyce przygotowuje kontrolujący, a w przypadku kontroli przeprowadzanej przez zespół, przewodniczący zespołu, a następnie podpisuje Wicekurator Oświaty, używając pieczęci „z upoważnienia Podlaskiego Kuratora Oświaty”.”

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.