11 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 107/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Na podstawie art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Podlaski Kurator Oświaty zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli:

  1. badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego,
  2. pracownik użytkuje w pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy,

2. zaświadczenie o potrzebie używania okularów wydał lekarz prowadzący profilaktyczną opiekę zdrowotną.
Pracownik, który posiada zaświadczenie lekarskie nie zawierające informacji o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok, w przypadku pogorszenia się wzroku powodującego konieczność zakupu okularów, może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania okresowe, wcześniej niż ustalony przez lekarza termin kolejnego badania okresowego.
3. Refundacja zakupu okularów korygujących wzrok może być dokonana nie częściej niż raz na dwa lata.

§ 2. Pracownik nabywa prawo do refundacji poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok na podstawie:
1) aktualnego zaświadczenia o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej;
2) pisemnego wniosku pracownika o zwrot poniesionych kosztów zakupu okularów, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia;
3) przedstawienia imiennego rachunku bądź faktury zakupu okularów.

§ 3. Górna granica refundacji zakupu okularów korygujących wzrok dla wszystkich pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, którzy są uprawnieni do ich refundacji, wynosi 200,00 zł brutto.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 31/09 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 maja 2009 r. wsprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki