11 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 106/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podejmowanie zajęć zarobkowych przez pracowników zatrudnionych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w sprawie ustalenia zasad udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podejmowanie zajęć zarobkowych przez pracowników zatrudnionych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podejmowanie zajęć zarobkowych przez pracowników zatrudnionych w Kuratorium Oświaty
w Białymstoku.

§ 2. 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o pracowniku, należy przez to rozumieć:

1) członka korpusu służby cywilnej, tj. pracownika i urzędnika służby cywilnej, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej;
2) pracownika niebędącego członkiem korpusu służby cywilnej, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych.

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o wnioskodawcy należy przez to rozumieć pracowników wymienionych w ust. 1.
§  3.1. Urzędnik służby cywilnej przed podjęciem dodatkowego zatrudnienia lub dodatkowego zajęcia zarobkowego zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Podlaskiego Kuratora Oświaty.
2. Pracownik służby cywilnej oraz pracownik niebędący członkiem korpusu służby cywilnej zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Podlaskiego Kuratora Oświaty przed podjęciem dodatkowego zatrudnienia.
3. Przed podjęciem dodatkowych zajęć zarobkowych pracownik służby cywilnej oraz pracownik niebędący członkiem korpusu służby cywilnej, zawiadamia Podlaskiego Kuratora Oświaty o zamiarze ich wykonywania.
4. Podlaski Kurator Oświaty może wnieść sprzeciw do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, jeżeli:

1) zajęcia zarobkowe wykonywane przez pracownika służby cywilnej są sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważają zaufanie do służby cywilnej;
2) zajęcia zarobkowe wykonywane przez pracownika niebędącego członkiem korpusu służby cywilnej pozostają w sprzeczności z jego obowiązkami albo wywołują podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

§  4 . 1. Wniosek o udzielenie zgody oraz zawiadomienie, o których mowa w § 3 podlega zaopiniowaniu przez bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1 powinna w szczególności zawierać ocenę czy wykonywanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych przez wnioskodawcę nie jest sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub nie podważa zaufania do służby cywilnej albo nie budzi podejrzeń o stronniczość lub interesowność.
3. Bezpośredni przełożony wnioskodawcy przedkłada zaopiniowany wniosek lub zawiadomienie Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.
4. Pracownicy bezpośrednio podlegający Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty wniosek lub zawiadomienie przedkładają Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§  5. 1. Wzór wniosku o udzielenie zgody, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Wzór zawiadomienia o podjęciu dodatkowych zajęć zarobkowych, o którym mowa w § 3 ust. 3 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,

§ 6. Wniosek lub zawiadomienie z decyzją Podlaskiego Kuratora Oświaty przekazywany jest do Wydziału Kadr i Organizacji, który doręcza wnioskodawcy kserokopię wniosku lub zawiadomienia, zaś oryginał wniosku dołącza do akt osobowych pracownika.

§  7. Wydział Kadr i Organizacji prowadzi ewidencję złożonych wniosków o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie lub na podejmowanie dodatkowych zajęć zarobkowych oraz zawiadomień o wykonywaniu dodatkowych zajęć zarobkowych.

§ 8. Pracownicy zobowiązani są do informowania Podlaskiego Kuratora Oświaty w terminie miesiąca o każdej zmianie dotyczącej zakresu wydanej zgody.

§ 9. Zgoda o której mowa w § 1, może być cofnięta w przypadku:
1) członków korpusu służby cywilnej – naruszenia przepisu art. 80 ustawy o służbie cywilnej oraz zasad zawartych w Kodeksie Etyki Służby Cywilnej stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej (M.P. Nr 46, poz. 683);
2) urzędników państwowych – naruszenia art. 19 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

§  10. Traci moc Zarządzenie 17/10 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podejmowanie zajęć zarobkowych przez pracowników zatrudnionych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 11. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Załączniki