11 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 105/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Podlaski Kurator Oświaty wydaje legitymacje służbowe pracownikom Kuratorium Oświaty w Białymstoku zatrudnionym na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych.
2. Podlaski Kurator Oświaty może wydać legitymację służbową pracownikowi zatrudnionemu na innym stanowisku niż wskazane w ust. 1, jeżeli jest ona niezbędna przy wykonywaniu czynności służbowych.
3. Legitymację służbową wystawia się na druku akcydensowym o symbolu Pu-Os-221.
4. Wystawione legitymacje podlegają ewidencji prowadzonej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
5. Legitymacja wydana pracownikom, o których mowa w ust. 1 stanowi podstawę do dokonywania czynności służbowych, a w szczególności przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej i kontroli w szkołach i placówkach, nad którymi Podlaski Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny oraz kontroli placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. Pracownik obowiązany jest do okazania legitymacji przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych.

§ 2. 1. W razie utraty legitymacji pracownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym na piśmie Podlaskiego Kuratora Oświaty, podając datę oraz okoliczności jej utraty.
2. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji pracownik niezwłocznie zwraca ją Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty, podając na piśmie datę i okoliczności odzyskania legitymacji.

§ 3. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany nazwiska;

2) uszkodzenia lub zniszczenia;

3) zmiany stanowiska;

4) wyczerpania miejsca na wpisy przedłużające ważność legitymacji.

§ 4. 1. W przypadku utraty legitymacji lub konieczności jej wymiany Podlaski Kurator Oświaty wydaje na wniosek pracownika nową legitymację.
2. Wzór wniosku o wydanie legitymacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Legitymacja podlega niezwłocznie zwrotowi w przypadku:

1) udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego na okres dłuższy niż sześć miesięcy;

2)  ustania stosunku pracy.

§ 6. W przypadkach, o których mowa w § 3 oraz w § 5 dotychczas posiadana przez pracownika legitymacja podlega anulowaniu poprzez obcięcie jednego z rogów legitymacji.

§ 7. 1. Pracownicy obowiązani są dbać o należyty stan legitymacji, a w szczególności chronić je przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
2. Pracownicy nie mogą odstępować legitymacji innym osobom oraz przesyłać ich listownie (pocztą).

§ 8. Czynności związane z wystawianiem, wymianą, przedłużeniem oraz przyjęciem legitymacji w przypadku jej zwrotu dokonuje wyznaczony pracownik Wydziału Kadr i Organizacji, który prowadzi ewidencję wydanych legitymacji.

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 55/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  9 kwietnia 2014 r. w sprawie legitymacji służbowych pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 10. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.