26 listopada 2018

Zarządzenie Nr 104 / 2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydatów do tytułu laureata Konkursu „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, oraz § 4 ust. 1 regulaminu Konkursu „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka” organizowanego przez Ministra Edukacji Narodowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową, której celem jest wyłonienie kandydatów do tytułu laureata Konkursu „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”, w następującym składzie:

  1. Krzysztof Domas – starszy wizytator Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  2. Tadeusz Andrzej Mosiek – starszy wizytator Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  3. Ewa Piotrowska-Lipska – wizytator Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  4. Krystyna Witkowska – starszy wizytator Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  5. Dorota Lidia Kuskowska – wizytator Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. Komisja Konkursowa działa zgodnie z Regulaminem Konkursu „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.