13 listopada 2018

Zarządzenie Nr 102/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 listopada 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 70/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyznaczam Pana Lesława Szulżuka, starszego specjalistę ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych, inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.”

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.