19 grudnia 2019

Zarządzenie Nr 100/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  13   grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie Nr 100/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  13   grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. 2018 poz. 1559 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 82/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku[1] wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. c;
  2. w § 2 w ust. 1 w pkt 1 w  lit. g uchyla się zdanie drugie;
  3. w § 2 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) powiadomienie kandydatów (ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych,”;

  4. w § 3 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W celu zapewnienia przejrzystości naboru, członkowie Komisji są zobowiązani do złożenia oświadczenia o zachowaniu bezstronności. Posiadają oni również upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji o kandydatach uzyskanych w trakcie naboru.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


[1]   zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: Nr  6/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. oraz Nr 10/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.