23 lutego 2022

ZARZĄDZENIE NR 10 /2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE Nr 10 /2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 22 lutego 2022 roku

w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy
w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
5 września 2017 r. [1] zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się:

  1. wykaz stanowisk i przedziałów punktowych w poszczególnych grupach w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. wykres „Wyniki wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
  3. tabelę mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty
    w Białymstoku, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie NR 44/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 czerwca
2021 r. w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.,  nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r. i nr
62 /2021 z 22 września 2021 r.