5 lutego 2021

Zarządzenie nr 10/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e oraz ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w składzie:

  1. Katarzyna Wierzbicka – starszy inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji – przewodniczący,
  2. Anna Dziewiątkowska – inspektor w Wydziale Finansowo – Księgowym – zastępca przewodniczącego,
  3. Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji,
  4. Małgorzata Bazyluk – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji,
  5. Małgorzata Borkowska – starszy inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji,
  6. Anna Gałażyn – inspektor w Delegaturze w Suwałkach,
  7. Emilia Łazarczyk – inspektor w Delegaturze w Łomży

– zwaną dalej „Komisją”.

§ 2. Zadaniem Komisji jest dokonywanie oceny przydatności do dalszego użytkowania majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych, o którym mowa w § 1.

§ 3. Komisja sporządza protokół z oceny, o której mowa w § 2 i załącza do niego wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych, z propozycją sposobu ich zagospodarowania oraz wartością jednostkową poszczególnych składników majątku, ustaloną zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004).

§ 4. Protokół, o którym mowa w § 3, Komisja przedstawia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty, który decyduje o zakwalifikowaniu składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych do kategorii majątku zbędnego lub zużytego oraz o sposobie jego zagospodarowania.

§ 5. Za terminową i prawidłową pracę Komisji odpowiedzialność ponosi przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.

§ 6. Ustala się regulamin pracy Komisji, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 84/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Kuratorium Oświaty w Białymstoku .

§ 8. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Załączniki

Załącznik do zarządzenia nr 10 z dnia 4.02.2021
Data: 2021-02-05, rozmiar: 16 KB