28 lutego 2018

Zarządzenie Nr 10/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. 2017 poz. 1889) zarządza się co następuje:

§1

W zarządzeniu Nr 82/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku zmienionym zarządzeniem Nr 6/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 pkt 2 wyrazy „Wydział Organizacyjny” zastępuje się wyrazami „Wydział Kadr
    i Organizacji”,
  2. w § 2 pkt 1 ppkt 1) litera f) otrzymuje brzmienie „warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie wyniku większego niż 50 % punktów możliwych do uzyskania. Do rozmów zostaje dopuszczonych maksymalnie 5 kandydatów, którzy uzyskają największą ilość punktów. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wyniku większego niż 50 % punktów możliwych do uzyskania procedurę uznaje się za nierozstrzygniętą. Dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowę więcej niż 5 kandydatów, w przypadku uzyskania przez nich równej liczby punktów”.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania