12 stycznia 2023

Zarządzenie Nr 1/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł

ZARZĄDZENIE NR 1/2023
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 11 stycznia 2023 roku 

zmieniające zarządzenie w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje:

§ 1 W załączniku do Zarządzenia Nr 101/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł, w § 3 ust. 1 w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e–g w brzmieniu:

e) zakupów biletów na środki komunikacji samochodowej, kolejowej, lotniczej i usługi hotelowej, dokonywanych na podstawie polecenia wyjazdu,
f) opłat za usługi parkingowe i autostradowe,
g) wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w celu nabycia usługi zorganizowania wycieczki bądź organizacji spotkania integracyjnego dla pracowników Kuratorium.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r. i nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r.