9 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 stycznia 2019 roku

w sprawie procedury postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do użytku służbowego „Procedurę postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 87/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie procedury postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Załączniki