10 sierpnia 2018

Zarządzenie 73/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 sierpnia 2018 roku

w sprawie polityki ochrony danych służącej do przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) zarządza się co następuje:

§1.

Ustala się Politykę ochrony danych służącą do przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Traci moc Zarządzenie Nr 75/15 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.