28 stycznia 2022

Zarządzenia Nr 3/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania Pani Ewy Łebkowskiej od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie

Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r.  w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1625), zarządza się, co następuje:

§1.

Powołuje się zespół oceniający do rozpatrzenia odwołania Pani Ewy Łebkowskiej od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie, w następującym składzie:

  1. Ewa Markowska – przewodnicząca zespołu – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,
  2. Jolanta Żaborowska – członek zespołu – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie,
  3. Katarzyna Puza – członek zespołu – przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie,
  4. Bożena Stocka – członek zespołu – doradca metodyczny w zakresie geografii Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,
  5. Waldemar Brzeziński – członek zespołu – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Suwałkach.

§2.

Zadaniem zespołu oceniającego jest rozpatrzenie odwołania Pani Ewy Łebkowskiej od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie oraz rozstrzygnięcie sprawy, zgodnie z zapisem § 5 ust. 7-11 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1625).

§3.

Posiedzenie zespołu oceniającego odbędzie się w dniu 7 lutego 2022 roku w siedzibie Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki.

§4.

Osoby powołane do zespołu oceniającego, winny legitymować się stosownym upoważnieniem, które przedkładają najpóźniej w dniu posiedzenia przewodniczącemu zespołu.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.