12 kwietnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

11 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 795).

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,
z wyjątkiem § 1 pkt 6 w zakresie § 11a, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Tekst rozporządzenia