31 stycznia 2022

Zarządzenie nr 4/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego

Zarządzenie nr 4/2022
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 31 stycznia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie § 25 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045 oraz z 2021 r. poz. 1601) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 69/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego[1] załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

[1] Zmiany zarządzenia zostały wprowadzone zarządzeniem nr 14/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego, zarządzeniem nr 26/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego oraz zarządzeniem nr 60/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 września 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego.

Załączniki