5 grudnia 2019

Zarządzenie nr 96/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na wolne stanowisko pracy  wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie nr 96/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na wolne stanowisko pracy  wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1559 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w następującym składzie:

  1. Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
  2. Witold Gronostajski – dyrektor Delegatury w Łomży, członek Komisji,
  3. Jolanta Jurgiel – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  4. Monika Rękawek –  radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,
  5. Bożena Biełous – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,

§ 2

Do zadań Komisji należy:

  1. dokonanie wstępnej selekcji  złożonej oferty polegającej na analizie, czy kandydatki kandydaci złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
  2. przeprowadzenie w dniu  10 grudnia  2019 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydata do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.