13 czerwca 2019

Zarządzenie nr 59/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów do klas I publicznych: dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół I stopnia, a także na semestr pierwszy klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych

Na podstawie art. § 149 ust. 4, 5 i 7, art. § 155 ust. 4, 5 i 7, art. 165 ust. 3, 4 i 6, art. 187 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) w związku z art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 6/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów gimnazjum do klas I publicznych: dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół I stopnia, a także na semestr pierwszy klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych w załączniku nr 1 do zarządzenia w tabeli  lp. 8 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

8 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów gimnazjum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 19 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.
do godz. 16:00
X

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.