26 stycznia 2017

Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły

ZARZĄDZENIE NR 6/2017
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 23 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy
o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”
dla uczniów gimnazjów województwa podlaskiego w roku szkolnym 2016/2017

 

Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125, z późn. zm.) oraz § 6 ust.1 pkt. 6 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

 §1.

Powołuję Wojewódzką Komisję Konkursową w składzie :

 1. Monika Skrodzka, nauczyciel religii w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży – przewodniczący komisji,
 2. Ewa Piotrowska-Lipska, wizytator w Kuratorium Oświaty w Białymstoku – członek komisji,
 3. Bogumiła Rzepnicka, nauczyciel konsultant ds. nauczania religii w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz nauczyciel religii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Łomży – członek komisji,
 4. Maria Sieczka, doradca/konsultant ds. katechezy w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, nauczyciel religii w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – członek komisji,
 5. Joanna Parzych, nauczyciel języka polskiego w Publicznym Gimnazjum Nr 1
  Noblistów Polskich w Łomży – członek komisji,
 6. Elżbieta Korwek, nauczyciel religii w Szkole Podstawowej w Dobrym Lesie – członek komisji,
 7. Lucyna Przychodzeń, nauczyciel religii w Zespole Szkół Weterynaryjnych
  i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży – członek komisji.

 §2.

Do zadań Komisji należy:

 1. Weryfikacja wyników konkursu etapu szkolnego do dnia 12 lutego 2017 r.
 2. Ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku listy uczniów dopuszczonych do etapu wojewódzkiego do dnia 15 lutego 2017 r.
 3. Zorganizowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie eliminacji konkursowych na etapie wojewódzkim w dniu 6 marca 2017 r. o godzinie 12.00.
 4. Ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku wyników etapu wojewódzkiego do dnia 14 marca 2017 r.
 5. Przyznanie tytułu laureata lub finalisty etapu wojewódzkiego.
 6. Przekazanie do Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej protokołu z prac Wojewódzkiej Komisji Konkursowej oraz danych uczniów wraz z pracami (z etapu szkolnego
  i wojewódzkiego) do dnia 23 marca 2017 r.

 §3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017.