22 marca 2019

Zarządzenie Nr 40/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w składzie:

przewodniczący – Tomasz Grześ,

członkowie:

1. Adam Klimowicz Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
2. Sylwia Żylińska-Awruk III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
3. Małgorzata Dakowicz Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
4. Marek Tabędzki Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

§ 2. Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2018/2019.