16 stycznia 2017

Zarządzenie nr 4 /2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

 

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( j. t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 i 2 Porozumienia z dnia 7 czerwca 2016 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty Jadwigą Mariolą Szczypiń w sprawie powierzenia zadań związanych z działalnością Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim ustalam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 13/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do ww. zarządzenia w punkcie 3 skreśla się podpunkt 1;

2)  w załączniku nr 2 do ww. zarządzenia punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego:

  1. Krzysztof Domas – wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  2. Małgorzata Lipińska – wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  3. Krystyna Pasiuk – wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  4. Ewa Piotrowska-Lipska – wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  5. Marek Krzysztof Brzozowski – wizytator w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  6. Mirosław Macko – starszy wizytator w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  7. Tadeusz Andrzej Mosiek – wizytator w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  8. Krzysztof Sochoń – starszy wizytator w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium  Oświaty w Białymstoku;
  9. Izabela Sidor – starszy wizytator Delegatury w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  10. Andrzej Raczyło – starszy wizytator Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.