19 lipca 2019

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w 2018 roku

 

1. Jednostka kontrolująca Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Temat kontroli Kontrola problemowa stanu przygotowań obronnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Data przeprowadzenia 27 lutego 2018 r.
Ocena sformułowana w wyniku kontroli Protokół pokontrolny jest dokumentem zastrzeżonym
Zalecenia pokontrolne
Sposób wykonania zaleceń
2. Jednostka kontrolująca Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Temat kontroli
 1. prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznychi ubezpieczenia zdrowotnego
 2. ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
 3. prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
 4. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych za okres od 01.2015 r. do 12. 2017 r.
Data przeprowadzenia 10.07.2018 r., 12-13.07.2018 r., 16.07.2018 r., 20.07.2018 r.
Ocena sformułowana w wyniku kontroli Opisowa.
Zalecenia  pokontrolne  Nie wydano
Sposób wykonania zaleceń  Nie dotyczy
3. Jednostka kontrolująca Naczelna Izba Kontroli w Białymstoku
Temat kontroli Zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez administrację publiczną i państwowe osoby prawne
Data przeprowadzenia 21 sierpnia 2018 r. do 21 listopada 2018 r.
Ocena sformułowana w wyniku kontroli Opisowa.
Wnioski pokontrolne
 1. Rzetelne sporządzanie deklaracji miesięcznych wpłat na PFRON w zakresie dotyczącym danych o zatrudnieniu.
 2. Realizację zaleceń wydanych przez PIP, po kontroli przestrzegania przez Kuratorium przepisów w zakresie uprawnień osób niepełnosprawnych oraz spełniania warunków dotyczących przystosowania stanowisk pracy do potrzeb tych osób.
Sposób wykonania zaleceń
 1. Dokonano korekty deklaracji wpłat na PFRON. W dniu 7 grudnia 2018 r. wysłano deklaracje korygujące DEK-I-a za miesiące styczeń – maj 2018 r. oraz DEK-R korygujące za lata 2015, 2016, 2017.
 2. Odnośnie zaleceń wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy Podlaski Kurator Oświaty dołoży wszelkich starań, aby pracownicy w terminie wykorzystywali urlopy wypoczynkowe. W sprawie dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy przysługującej na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2018 r. poz. 511 ze zmianami) pomimo, że w informacji do umowy o pracę pracownicy niepełnosprawni byli informowani na piśmie o przysługującym prawie, ponownie ustnie przypomniano o powyższym uprawnieniu.
4. Jednostka kontrolująca Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku
Temat kontroli Przestrzeganie przepisów prawa pracy
w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
Data przeprowadzenia 13, 18.09. 2018 r.
Ocena sformułowana w wyniku kontroli Opisowa
Zalecenia pokontrolne
 1. Zapewnienie korzystania z dodatkowej 15 minutowej przerwy przez pracowników niepełnosprawnych.
 2. Udzielanie pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego nie później niż do końca września następnego roku.
Sposób wykonania zaleceń
 1. W informacji do umowy o pracę pracownicy niepełnosprawni informowani są na piśmie o prawie do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy przysługującej na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2018 r. poz. 511 ze zmianami). Pracownicy pisemnie potwierdzają zapoznanie się z treścią informacji,  co oznacza, że posiadają wiedzę o prawie do korzystania z dodatkowej przerwy. Ponadto informacja
  o prawie do dodatkowej 15-minutowej przerwy została uwzględniona w Regulaminie Pracy Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 2. Pracownik w 2017 r. przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim ( 26 dni), co uniemożliwiło wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego za 2016 r. do końca września 2017 r. Pracodawca zobowiązuje na piśmie pracowników do wykorzystywania zaległych urlopów za rok poprzedni do 30 września. Podlaski Kurator Oświaty dołoży wszelkich starań, aby pracownicy w terminie wykorzystywali urlopy wypoczynkowe.