15 maja 2017

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w 2016 roku

1. Jednostka kontrolująca Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Temat kontroli Prawidłowość realizacji Porozumienia z dnia 21 października 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna
i przyjazna szkoła”
w okresie od dnia 21 października 2014 r. do dnia 14 września 2016 r.
Data przeprowadzenia 14, 15, 20 września 2016 r. oraz 11 października 2016 r.
Ocena sformułowana
w wyniku kontroli
Po dokonaniu czynności kontrolnych, kontrolujący stwierdzili, że w okresie objętym kontrolą od dnia 21 października 2014 r. do dnia 14 września 2016 r., Podlaski Kurator Oświaty   realizował zadanie zgodnie z Porozumieniem z dnia 21 października 2014 r. zawartym pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz Uchwałą Nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Zalecenia pokontrolne W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
Sposób wykonania zaleceń Nie dotyczy
2. Jednostka kontrolująca Podlaski Urząd Wojewódzki
Temat kontroli  Prawidłowość przeprowadzonych naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w okresie 01 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.
Data przeprowadzenia 29.09.2016 r.
Ocena sformułowana
w wyniku kontroli
Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie z uchybieniami.
Zalecenia  pokontrolne  1. Rzetelne dokonywanie weryfikacji ofert pod kątem spełniania wymagań niezbędnych i formalnych, a w szczególności w zakresie zgodności treści oświadczeń z zapisami wynikającymi z ustawy o służbie cywilnej, jak również ogłoszenia o naborze.

2. Przygotowywanie protokołu z naboru oraz wyniki naboru zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

3. Jednolita publikacja treści ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy we wszystkich miejscach wskazanych w ustawie o służbie cywilnej.

Sposób wykonania zaleceń  1. Oświadczenia w ofertach składanych podczas naborów na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty są weryfikowane pod względem wymagań formalnych i niezbędnych w zakresie zgodności treści z zapisami wynikającymi z ustawy o służbie cywilnej, jak również ogłoszenia o naborze.

2. W protokołach z naboru w punkcie 5 ”Imiona i nazwiska oraz adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze” wpisywane jest miejsce zamieszkania kandydatów. W informacji o wynikach z naboru publikowanej na BIP Urzędu  wpisywany jest adres Urzędu.

3. W jednym przypadku podczas kopiowania ogłoszenia o wolnym miejscu pracy na BIP KPRM pominięto jeden dokument niezbędny, skąd wynikła niezgodność w zakresie ilości dokumentów. W kolejnych ogłoszeniach na wolne stanowiska pracy zwraca się szczególną uwagę na zgodność treści ogłoszenia we wszystkich miejscach wskazanych w ustawie.

3. Jednostka kontrolująca Archiwum Państwowe w Białymstoku
Temat kontroli Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Data przeprowadzenia 3 i 7 listopada 2016 r.
Ocena sformułowana
w wyniku kontroli
Opisowa.
Zalecenia pokontrolne 1. Należy zobligować pracowników do przekazywania do archiwum zakładowego akt spraw zakończonych, prawidłowo uporządkowanych i zewidencjonowanych.

2. Dokumentacja nierozpoznana, przechowywana w archiwum zakładowym zostanie rozpoznana (ustalona zespołowość), zakwalifikowana do odpowiednich kategorii archiwalnych, zewidencjonowana i uporządkowana – termin realizacji do 31 grudnia 2018 r.

Sposób wykonania zaleceń 1. Zobowiązano kierowników komórek organizacyjnych do przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

2. Dokumentacja nierozpoznana zostanie odpowiednio zakwalifikowana  i jednocześnie uporządkowana w terminie do 31 12. 2018 r.