28 czerwca 2024

Zarządzenie nr 49/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw oceny działalności Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Teczka Logopedy”

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2029) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół akredytacyjny do spraw oceny działalności Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Teczka Logopedy”, ul. Krucza 25A, 16-010 Wasilków, w składzie:

  1. dr Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – przewodniczący Zespołu;
  2. mgr inż. Olga Granacka, przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty – członek Zespołu;
  3. Piotr Górski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im.  Świętego Jana Pawła Il w Białymstoku, posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego, honorowy profesor oświaty – członek Zespołu;
  4. Celina Borowska, nauczyciel dyplomowany posiadający udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie doskonalenia nauczycieli – członek Zespołu.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny spełniania przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Teczka Logopedy” warunków wymaganych do przyznania mu akredytacji jako placówce doskonalenia nauczycieli.

§ 3. Zespół akredytacyjny pracuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.