3 lipca 2023

Realizacja projektu Instytutu Badań Edukacyjnych „Accessible School for All” (ASA)

Instytut Badań Edukacyjnych, jako instytucja wdrażająca, rozpoczął realizację projektu „Accessible School for All” (Szkoła dostępna dla wszystkich) we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki i UNICEF oraz uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Projekt ASA skierowany jest do nauczycieli specjalistów szkół i placówek ogólnodostępnych i integracyjnych (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych) w całym kraju. Działania zaplanowane w ramach projektu są odpowiedzią na potrzebę wsparcia metodycznego nauczycieli specjalistów w wykonywaniu ich zadań, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności reagowania na zróżnicowane problemy i potrzeby uczniów, rodziców, nauczycieli, w tym działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego oraz włączenia społecznego uczniów i ich rodzin.

Po zrealizowanym cyklu szkoleniowym nauczyciele specjaliści uzyskają status doradców ds. dostępności uczenia się („DDU”). Ich zadaniem będzie podejmowanie interwencji w swoim środowisku udzielając wsparcia dzieciom, uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom, wpływając realnie na tworzenie proinkluzywnego klimatu przedszkola lub szkoły.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2023 r. Do szkół i placówek zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, zasady udziału w projekcie oraz link do formularza zgłoszeniowego. Do projektu będą kwalifikowani uczestnicy według kolejności zgłoszeń. Otwarcie szkoleń planowane jest w listopadzie 2023 roku.

Załącznik: szczegółowe informacje o projekcie.

Załączniki

Opis projektu IBE
Data: 2023-07-03, rozmiar: 22 KB