Kategoria: Zarządzenia

Zarządzenie Nr 101/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego

z dnia 30  listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków  o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia  2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U.  poz. 729 z późn. […]

ZARZĄDZENIE NR 98 /2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie procedury rozpatrywania odwołania nauczyciela od ustalonej przez dyrektora szkoły lub placówki oceny pracy

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę rozpatrywania odwołania nauczyciela od ustalonej przez dyrektora szkoły lub placówki […]

Zarządzenie NR 97/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie kontroli szkół i placówek nadzorowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę kontroli szkół i placówek nadzorowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty”, stanowiącą […]

Zarządzenie Nr 96/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia „Procedury opiniowania odwołania nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, w trakcie trwania roku szkolnego bez wypowiedzenia”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje: § 1. Ustala „Procedurę opiniowania odwołania nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, […]

Zarządzenie Nr 95/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie procedur opiniowania zamiaru likwidacji lub przekształcenia szkoły lub placówki oraz przekazania szkoły

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się: „Procedurę wydawania opinii w sprawie zamiaru likwidacji lub przekształcenia szkoły lub […]

Zarządzenie Nr 94/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 08 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw do dalszego użytkowania w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia  2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U.  poz. 729 z późn. zm.) zarządzam […]

Zarządzenie Nr 92/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz […]

Zarządzenie nr 91/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 06 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Zespołu Akredytacyjnego do oceny działalności placówki ubiegającej się o akredytację na obszarze województwa podlaskiego Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia […]

Zarządzenie Nr 90 Podlaskiegi Kuratora Oświaty z 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie  Nr 90/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  3 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), zarządza się co następuje: § […]

Zarządzenie nr 89/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.10.2017 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej Konkursu teatralnego dla młodzieży  szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych  „Patriotyzm dawniej i dziś” Na podstawie Porozumienia z dnia 27 września 2017 r. z Wojewodą Podlaskim w sprawie  powierzenia realizacji projektów: „Konkursy dla dzieci i uczniów – Niepodległa dziś. W czym obecnie powinien przejawiać się patriotyzm?” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” […]

Zarządzenie Nr 87/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie procedury postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co […]

Zarządzenie Nr 86/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowywania, nowelizowania oraz monitorowania stosowania wewnętrznych procedur wykonywania zadań w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w […]

Zarządzenie Nr 85/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 października 2017 roku

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko starszego specjalisty do spraw obronnych w wymiarze ½ etatu w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1889) zarządza się co następuje: §1 Powołuje się Komisję do […]

Zarządzenie Nr 84/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 października 2017r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko starszego specjalisty do spraw obronnych w wymiarze ½ etatu w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (tj. Dz.U.z 2017 r.  poz. 1889) zarządza się co następuje: § 1 Powołuje się Komisję do […]

Zarządzenie Nr 83/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 października 2017 roku

w sprawie powołania Komisji  do badania i  oceny ofert w ramach realizacji zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli  województwa podlaskiego w 2017 roku Na podstawie art. 51 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo  Oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.) oraz  art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. […]