Kategoria: Zarządzenia

Zarządzenie Nr 119/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie §  25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r.  zarządza się, co następuje: §  1. Wprowadza się: tabelę płacową dla […]

Zarządzenie Nr 116/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2191) zarządza się co następuje: § 1 Wprowadza się do użytku służbowego dokument „Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku” § 2 Traci  moc „Regulamin gospodarowania środkami zakładowego […]

Zarządzenie Nr 113 /2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

w sprawie organizacji etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Na podstawie: § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 […]

Zarządzenie Nr 111/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia „Procedury wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty”

„Procedury wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty” Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę wyłonienia […]

Zarządzenie Nr 107/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Na podstawie art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. […]

Zarządzenie Nr 106/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podejmowanie zajęć zarobkowych przez pracowników zatrudnionych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w sprawie ustalenia zasad udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podejmowanie zajęć zarobkowych przez pracowników zatrudnionych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów […]

Zarządzenie Nr 105/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje: § 1. 1. Podlaski Kurator Oświaty wydaje legitymacje służbowe pracownikom Kuratorium Oświaty w Białymstoku zatrudnionym […]

Zarządzenie Nr 104/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z […]

Zarządzenie Nr 101/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego

z dnia 30  listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków  o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia  2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U.  poz. 729 z późn. […]

ZARZĄDZENIE NR 98 /2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie procedury rozpatrywania odwołania nauczyciela od ustalonej przez dyrektora szkoły lub placówki oceny pracy

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę rozpatrywania odwołania nauczyciela od ustalonej przez dyrektora szkoły lub placówki […]

Zarządzenie NR 97/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie kontroli szkół i placówek nadzorowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę kontroli szkół i placówek nadzorowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty”, stanowiącą […]

Zarządzenie Nr 96/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia „Procedury opiniowania odwołania nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, w trakcie trwania roku szkolnego bez wypowiedzenia”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje: § 1. Ustala „Procedurę opiniowania odwołania nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, […]