6 listopada 2017

Zarządzenie Nr 90 Podlaskiegi Kuratora Oświaty z 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie  Nr 90/2017
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia  3 listopada 2017 r.
w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwany dalej „zespołem”, w składzie:

 

  1. Jolanta Jurgiel, dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, prowadząca sprawy z zakresu bhp –  przewodnicząca zespołu,
  2. Monika Rękawek, społeczny inspektor pracy – członek zespołu,
  3. Bożena Biełous, specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji- członek zespołu.

§ 2

W pracach zespołu, w toku dokonywanej oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, mogą uczestniczyć ponadto osoby wyznaczone przez przełożonych poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 3

Sporządzenie kart oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy oraz wskazanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe oraz przygotowanie informacji dla pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą i o zasadach ochrony przed zagrożeniami powierza się pracownikowi prowadzącemu sprawy z zakresu bhp.

§ 4

Oświadczenie o zapoznaniu się przez pracownika z ryzykiem zawodowym przechowuje się w aktach osobowych.

§ 5

Zespół przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego okresowo, a w szczególności wówczas, gdy wykorzystywane do jego oceny informacje utraciły swą aktualność oraz wykonuje ją dla nowo utworzonego stanowiska pracy.

§ 6

Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów, głównego księgowego oraz dyrektorów delegatur do współdziałania z zespołem przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 100/13 Podlaskiego Kuratora Oświaty z 2 grudnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.