26 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 57/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w składzie:

przewodniczący – Hanna Marek, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

członkowie:

1. Katarzyna Polak Szkoła Podstawowa nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku
2. Ewa Grochowska Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
3. Marta Kikolska-Kisiel Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
4. Grzegorz Kwasowski Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
5. Aneta Orzechowska Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku
6. Grażyna Makuszewska Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

§ 2. Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.