31 marca 2022

ZARZĄDZENIE NR 25/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 25/2022
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w składzie:

przewodniczący – Marzena Olędzka, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

członkowie:
1.      Agata Wróbel, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
2.      Ewa Zawadzka, Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku.

§ 2. Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest rozpatrzenie odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego konkursu i poinformowanie wnoszącego odwołanie o wyniku pracy Komisji.

§ 3. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2021/2022.