11 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 104/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) zarządza się co następuje:

§ 1. 1 Prawo do należności z tytułu kosztów podróży służbowej przysługuje pracownikowi Kuratorium Oświaty w Białymstoku jeżeli wykonywał zadanie służbowe poza stałym miejscem pracy i wykonywanie tego zadania było skutkiem polecenia pracodawcy.
2. Przy wyborze trasy oraz rodzaju środka komunikacji pracownik powinien kierować się zasadami gospodarności i oszczędności.

§ 2. 1. Pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku przedkłada rozliczenie kosztów podróży krajowej lub podróży zagranicznej w Wydziale Finansowo-Księgowym nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży.
2. Do rozliczenia kosztów podróży, o których mowa w ust. 1, pracownik załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami.
3. Jeżeli przedstawienie dokumentu, o którym mowa w ust. 2 nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.
4. W uzasadnionych przypadkach pracownik składa pisemne oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość.

§ 3. Zwrot kosztów podróży następuje niezwłocznie na podstawie prawidłowo wystawionego i przedłożonego rachunku kosztów podróży.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 54/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.