3 stycznia 2017

KOMUNIKAT

        Podlaski Kurator Oświaty informuje, że Zespół Obsługi Prawnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku nie świadczy usług prawnych klientom zewnętrznym oraz nie udziela porad prawnych w zakresie indywidualnych spraw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek.

        Zgodnie z Regulaminem Kuratorium Oświaty w Białymstoku do zakresu zadań Zespołu Obsługi Prawnej należy obsługa prawna urzędu, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych pracownikom Kuratorium w zakresie wykonywanych przez nich zadań oraz występowanie w charakterze pełnomocnika Podlaskiego Kuratora Oświaty w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami.

        Jednocześnie wyjaśniam, że w świetle art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;

  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

        Biorąc powyższe pod uwagę, wszelkie zapytania dotyczące spraw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli oraz innych pracowników szkół i placówek (m.in. zatrudnienia, wynagradzania, urlopów itp.) powinny być rozpatrywane i rozstrzygane w pierwszej kolejności przez dyrektora szkoły. Natomiast spory o roszczenia ze stosunku pracy nauczycieli oraz innych pracowników szkół i placówek rozpatrywane są przez sądy pracy.

        Ponadto informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 marca 2015 r., zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, szkół i placówek należy do zadań organu prowadzącego daną szkołę lub placówkę.