Autor: Grzegorz Jaworowski

24 sierpnia 2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Minister Edukacji i Nauki w dniu 16 czerwca 2023 roku ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024. Dokument znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce Nadzór pedagogiczny pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20232024 Załączniki Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 Data: 2023-08-24, rozmiar: 274 KB

24 sierpnia 2023

Projekt: „Poczuj – od dźwięku do emocji”

Fundacja Instytut Transmisji Kulturowej z siedzibą w Koniakowie zaprasza szkoły wiejskie z województw: lubelskiego, podlaskiego, śląskiego i dolnośląskiego do udziału w projekcie „Poczuj – od dźwięku do emocji”. Celem przedsięwzięcia jest połączenie rozwoju osobistego z aktywnym uczestnictwem w kulturze. Dzieci i młodzież poprzez udział w koncercie i warsztatach Joszka Brody pogłębią wiedzę z zakresu edukacji […]

24 sierpnia 2023

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.). 2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia […]

23 sierpnia 2023

Program edukacyjno-sportowy „Fit School”

Fundacja Medicover zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli do udziału w bezpłatnym programie edukacyjno-sportowym „Fit School”. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu aktywności fizycznej dzieci rozpoczynających naukę szkolną. „Fit School” został opracowany przez fizjoterapeutów i lekarzy pediatrów. Uwzględnia potrzeby zdrowotne i rozwojowe dzieci, a poprzez kształtowanie wydolności fizycznej stanowi narzędzie profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Program, dzięki […]

23 sierpnia 2023

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

22 sierpnia 2023 r. została ogłoszona: Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1672).  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 13 pkt 3 lit. c, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; […]

22 sierpnia 2023

Konkurs plastyczny „Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie”.

Parafia p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie”. Konkurs jest objęty patronatem Ministra Obrony Narodowej. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii związanej z Powstaniem Styczniowym. Tematem konkursu jest upamiętnienie 160 rocznicy powstania styczniowego, […]

18 sierpnia 2023

Projekt Lustro dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Projekt Lustro jest programem profilaktyki uniwersalnej rekomendowanym w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (www.programyrekomendowane.pl). Projekt jest realizowany ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Ministerstwa Zdrowia. Bezpłatne wsparcie przewidziane w projekcie zakłada realizację wszystkich działań od 1.09.2023 r. do końca 2023 r. Adresaci: uczniowie klas […]

18 sierpnia 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

17 sierpnia 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 1633). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku. Tekst rozporządzenia https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1633

11 sierpnia 2023

Konkursy stypendialne – uczniowie i studenci pochodzenia romskiego

Związek Romów Polskich ogłasza konkursy stypendialne skierowane do uczniów romskich szkół ponadpodstawowych oraz studentów pochodzenia romskiego. Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Związku Romów Polskich:  http://romowie.com/stypendia/

9 czerwca 2023

E-materiały do kształcenia zawodowego opublikowane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął publikowanie e-materiałów do kształcenia zawodowego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej: https://zpe.gov.pl/ W zakładce „Kształcenie zawodowe” są już pierwsze e-materiały opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego: https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-zawodowematerialy. Materiały są dostępne bezpłatnie. Docelowo planowanych jest 800 e-materiałów do kształcenia zawodowego, opracowywanych w ramach projektu ORE „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”, które sukcesywnie […]

6 czerwca 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

5 czerwca 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1062). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Załączniki […]