Autor: Grzegorz Jaworowski

6 czerwca 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenia procedury „Niebieskie Karty” w oświacie – szkolenie ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza specjalistów z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek na bezpłatne szkolenie e-learningowe dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenia procedury „Niebieskie Karty” w oświacie. Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wobec dziecka. Cele szczegółowe: zapoznanie ze specyfiką przemocy domowej […]

6 czerwca 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

5 czerwca 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1062). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Załączniki […]

6 kwietnia 2023

„Przemoc rówieśnicza-Co możemy zrobić?”- relacja z konferencji

W dniu 4 kwietnia 2023 r. z inicjatywy Podlaskiego Kuratora Oświaty odbyła się wojewódzka konferencja on-line pt. „Przemoc rówieśnicza-Co możemy zrobić?”. Tematyka konferencji adresowana była do dyrektorów, nauczycieli i specjalistów publicznych i niepublicznych szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek w województwie podlaskim. Podyktowana była między innymi wynikami prowadzonego nadzoru pedagogicznego, dostrzeganymi przejawami postaw agresywnych uczniów, które stają […]

3 kwietnia 2023

Oferta poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie podlaskim

Oferta  poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie podlaskim dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, placówce Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku www.poradnia.bialystok.pl/agresja.html Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku http://ppp2.eu/agresja.html Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku https://sppp.bialystok.pl/?page_id=1238 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku http://pppp.bialystok.pl/dzialanie-przeciw-agresji/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna […]

3 kwietnia 2023

ABC Małego Konsumenta – projekt edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym

Projekt edukacyjny ABC Małego Konsumenta realizowany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji Cyfrowej ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, nauczycieli przedszkolnych, edukatorów i rodziców. Wpisuje się w założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz polityki oświatowej w zakresie wsparcia dzieci w zrozumieniu dynamicznie zmieniającego się otoczenia i rozwoju kompetencji kluczowych […]

31 marca 2023

Zarządzenie Nr 34/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 marca 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu nr 10/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z 22 lutego 2022 roku […]

31 marca 2023

INFORMATOR na rok szkolny 2023/2024 o zaplanowanej przez organy prowadzące ofercie edukacyjnej publicznych szkół ponadpodstawowych i publicznych placówek.

INFORMATOR jest systematycznie uzupełniany przez organy prowadzące. W związku z przygotowywaniem INFORMATORA na rok szkolny 2023/2024 o zaplanowanej na terenie województwa podlaskiego ofercie edukacyjnej, zwracam się z uprzejmą prośbą do organów prowadzących o przekazanie informacji dotyczących oferty publicznych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych, […]

29 marca 2023

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2023/2024

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez: jednostki samorządu terytorialnego inne osoby prawne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego osoby fizyczne na rok szkolny 2023/2024  Szanowni Państwo Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne przedszkola, publiczne szkoły i publiczne placówki, Dyrektorzy publicznych […]

27 marca 2023

Zarządzenie Nr 33/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  27   marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty

Na podstawie §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. [1] zarządza się, co następuje: § 1 Powołuję Komisję w celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, w składzie: Beata Pietruszka – przewodnicząca Komisji – Podlaski […]