1 września, 2023

1 września 2023

Program edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz placówki doskonalenia nauczycieli do udziału w XIV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli, podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności związanych z ochroną […]

1 września 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

31 sierpnia 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 1755).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

1 września 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealne

31 sierpnia 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla […]

1 września 2023

Uruchomienie strony internetowej do zgłaszania udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

Informujemy, iż 1 września 2023 r. została uruchomiona strona internetowa: https://konkursy.kuratorium.bialystok.pl do rejestracji szkół, zgłaszania nauczycieli, siedzib komisji rejonowych oraz uczestników wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzanych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2023/2024. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych terminów: do 8 września 2023 r. rejestracja szkoły (z wykorzystaniem numeru regon), do 15 września 2023 r. zgłoszenie […]

1 września 2023

Zarządzenie nr 59/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego

ZARZĄDZENIE NR 59/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 sierpnia 2023  roku w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego Na podstawie § 25 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045 oraz z 2021 r. poz. 1601), w porozumieniu z dyrektorami […]

1 września 2023

Olimpiada Umiejętności Hotelarskich – II edycja

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie we współpracy z Fundacją Polskie Hotele Niezależne zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w II edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich, pod hasłem „Sukces w hotelarstwie to też odkrywanie potrzeb gościa biznesowego”. Głównym celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, pogłębianie wiedzy oraz rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych objętych podstawą programową […]