3 marca, 2023

3 marca 2023

Zarządzenie Nr 26/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego w składzie: przewodniczący – Renata Malecka, Kuratorium Oświaty […]

3 marca 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego

28 lutego 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 365). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. Załączniki Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające […]

3 marca 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego

28 lutego 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 366). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Załączniki Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego […]