2 marca, 2023

2 marca 2023

Zarządzenie Nr 24/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgodnieniowego do spraw podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 923, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  §1 W Zarządzeniu Nr 3/2011 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie powołania […]

2 marca 2023

Zarządzenie Nr 23/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w składzie: przewodniczący – Renata Malecka, Kuratorium Oświaty w […]