22 czerwca, 2022

22 czerwca 2022

ZARZĄDZENIE NR 48/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania pani Agnieszki Moniki Kukisz od dokonanej oceny pracy

ZARZĄDZENIE NR 48/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania Pani Agnieszki Moniki Kukisz od oceny pracy dokonanej przez p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach   Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 […]

22 czerwca 2022

Sprawozdania z realizacji Programu „Aktywna tablica” za 2021 rok.

Informujemy, że na  stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2021-r zostały zamieszczone sprawozdania Programu „Aktywna tablica” za 2021 rok. Jednocześnie przypominamy, że szkoły podstawowe i ponadpodstawowe objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdania w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego. W terminie do 15 września każdego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego […]