11 stycznia, 2022

11 stycznia 2022

Konkurs „uDOSTĘPniacze 2.0” skierowany do nauczycieli i uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych.

Informacja o konkursie  „uDOSTĘPniacze 2.0”, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Konkurs „uDOSTĘPniacze 2.0” jest skierowany do nauczycieli i uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych. Tematem konkursu jest dostępność, czyli zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim osobom, w tym niepełnosprawnym oraz o ograniczonej mobilności ruchowej lub percepcji. Akcja ma […]

11 stycznia 2022

Wysokość opłaty akredytacyjnej w 2022 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej.

Wysokość opłaty akredytacyjnej w 2022 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 […]