styczeń 2022

31 stycznia 2022

Zarządzenie nr 4/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego

Zarządzenie nr 4/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego Na podstawie § 25 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045 oraz z 2021 r. poz. 1601) […]

31 stycznia 2022

Film Szczyńść Boże, Polsko

Film „Szczyńść Boże, Polsko” Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju MOTYWATOR zaprasza, szczególnie nauczycieli historii wraz z uczniami, do zapoznania się z filmem „Szczyńść Boże, Polsko”. Film przybliża historię III Powstania Śląskiego i przyłączenia Górnego Śląska do Polski, a także ukazuje wielowiekową tradycję polskości na terenie Górnego i Dolnego Śląska. Film jest dostępny na stronie internetowej: https://www.slask.edu.pl/szczynscbozepolsko.php

31 stycznia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

28 stycznia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 213).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r. Tekst rozporządzenia

31 stycznia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

28 stycznia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 204).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

28 stycznia 2022

Zarządzenia Nr 3/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania Pani Ewy Łebkowskiej od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie

Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r.  w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu […]

28 stycznia 2022

„Autoportret z historią” – konkurs

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zachęca do udziału w  konkursie „Autoportret z historią”. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów. Polega na zaprezentowaniu w formie pracy plastycznej, fotografii, filmu lub dzieła literackiego wybranej historii, miejsca historycznego, czy zabytku w kontekście osobistych relacji i odczuć, jakie wywołują. Termin nadsyłania prac: 27 maja 2022 Na […]

28 stycznia 2022

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – 2021 – 2022 (aktualizacja 28.01.2022 r.)

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego w załączeniu. Załączniki Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – 2021 – 2022 (aktualizacja 28.01.2022 r.) Data: 2022-01-28, rozmiar: 671 KB

27 stycznia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

26 stycznia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 186). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 r. Tekst rozporządzenia w załączniku Załączniki Rozporządzenie Ministra Edukacji […]

25 stycznia 2022

ZARZĄDZENIE NR 2/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim

ZARZĄDZENIE NR 2/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w […]

24 stycznia 2022

STAŻE UCZNIOWSKIE W BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ

Staże uczniowskie w branży audiowizualnej Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula z siedzibą w Pleszewie realizuje projekt ,,STAŻE UCZNIOWSKIE W BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ”. Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu [pnz] poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących […]

21 stycznia 2022

Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” – przedłużenie terminu zgłoszeń

Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” – przedłużenie terminu zgłoszeń „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier. Patronat […]

21 stycznia 2022

VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ,,W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück”

VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ,,W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück” Organizatorami konkursu ,,W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück” są: Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie ,,Rodzina  byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” i  Miasto Ruda Śląska. Konkurs został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Konkurs skierowany jest do uczniów […]

18 stycznia 2022

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty 2022 r.

Komunikat dotyczący tytułu honorowego profesora oświaty   Termin składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty upływa z dniem 28 lutego 2022 r. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, należy przesłać: w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Kuratorium, w wersji elektronicznej na adres: […]

13 stycznia 2022

ZARZĄDZENIE NR 1/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych

ZARZĄDZENIE NR 1/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022     Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, […]

11 stycznia 2022

Wysokość opłaty akredytacyjnej w 2022 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej.

Wysokość opłaty akredytacyjnej w 2022 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 […]