2022

20 maja 2022

Podstawowe obowiązki organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży

INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY LATO 2022 Przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 […]

20 maja 2022

KONKURS GRANTOWY SKIEROWANY DO ORGANÓW PROWADZĄCYCH PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE – dotyczący obszaru edukacji włączającej – trwa druga tura naboru wniosków

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, ogłosił konkurs wniosków grantowych skierowanych do organów prowadzących publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zapraszamy do aplikowania! Zakres działań realizowanych w projekcie grantowym dotyczy obszaru edukacji włączającej. Od 20 maja rusza druga runda naboru, która potrwa do 2 czerwca. Grantodawca zakłada realizację po jednym grancie w każdym województwie. Realizowany projekt grantowy […]

20 maja 2022

Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole […]

19 maja 2022

Informacja o naborze ekspertów pozaoświatowych ds. konsultacji specjalistycznych dla pracowników Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w ramach projektu ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, planuje zatrudnić ekspertów pozaoświatowych ds. konsultacji specjalistycznych. Zadaniem ekspertów będzie w szczególności prowadzenie spotkań konsultacyjnych online oraz udzielanie wsparcia pracownikom SCWEW w ramach sieci współpracy i […]

19 maja 2022

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych w latach 2022-2024.

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie podlaskim Uprzejmie informuję, że realizowany jest Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z […]

19 maja 2022

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego Podlaski Kurator Oświaty zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 wypoczynku […]

19 maja 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

18 maja 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 1056).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia Tekst rozporządzenia

19 maja 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

18 maja 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  (Dz. U. poz. 1057).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po […]

18 maja 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

17 maja 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 1047).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

17 maja 2022

J@ online – jak chronić się przed zagrożeniami w sieci?

Każdy z nas codziennie korzysta z internetu. Wiemy jak ważne jest dbanie o nasze bezpieczeństwo w sieci, podnoszenie kompetencji cyfrowych, a także odróżnianie prawdziwych informacji od fałszywych. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, z myślą o uczniach i pedagogach, Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował serię bezpłatnych webinarów otwartych. Webinary prowadzone będą przez ekspertów UKE, na co […]

17 maja 2022

Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2021/2022   Oficjalnie zakończyły się wojewódzkie konkursy przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego. Uroczyste podsumowanie konkursów zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku jest okazją do złożenia gratulacji wszystkim laureatom oraz nauczycielom, którzy przygotowywali ich […]

17 maja 2022

Ogólnopolski Konkurs Konstrukcyjny Fizyka w ruchu

Ogólnopolski Konkurs Konstrukcyjny Fizyka w ruchu Organizator: Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań Uczestnicy: uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Cel konkursu: rozwijanie zainteresowań naukowych młodzieży, poszerzanie jej wiedzy oraz rozwijanie naukowych pasji i zainteresowań. Zadanie konstrukcyjne: zaprojektowanie i skonstruowanie pojazdu napędzanego wyłącznie pułapką na myszy, który pokona dystans […]

17 maja 2022

Spotkanie z organizatorami wypoczynku

Zapraszam wszystkich organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży na spotkania dotyczące zasad organizowania bezpiecznego letniego wypoczynku, które odbędą się: 2 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9 (czas trwania spotkania około 2 godzin); 6 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac […]