sierpień 2021

24 sierpnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

20 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla […]

24 sierpnia 2021

Projekt edukacyjny ,,Szkoła przyjazna wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku od nowego roku szkolnego kontynuuje realizację programu edukacyjnego „Szkoła przyjazna Wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI” skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa podlaskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa mazowieckiego, zlokalizowanych na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Głównym celem Programu jest systematyczna organizacja […]

24 sierpnia 2021

KONKURS FOTOGRAFICZNY „HISTORIE KRZYŻEM PISANE”

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku organizuje konkurs fotograficzny ,,Historie krzyżem pisane”.  Tematem zdjęć konkursowych powinny być stare krzyże znajdujące się na obszarze Puszczy Knyszyńskiej oraz w jej otulinie w rozumieniu Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Konkurs fotograficzny skierowany jest do uczniów klas IV-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane pod kątem oryginalności, estetyki, […]

24 sierpnia 2021

KONKURS PLASTYCZNY „ŁOWIECTWO MŁODYM WZROKIEM”

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku organizuje konkurs plastyczny ,,Łowiectwo młodym wzrokiem” skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z placówek oświatowych gmin leżących w obszarze Puszczy Knyszyńskiej wraz z jej otuliną. Tematem prac plastycznych jest to, jak dzieci i młodzież szkolna postrzegają współczesne łowiectwo, czym się zajmują myśliwi, jaką rolę odgrywa łowiectwo w gospodarowaniu zasobami […]

24 sierpnia 2021

Domy wczasów dziecięcych i ich oferta edukacyjna

Domy wczasów dziecięcych są placówkami, których działalność wzbogaca ofertę edukacyjną kierowaną do dzieci i młodzieży na terenie całego kraju. Pobyt w domu wczasów dziecięcych wraz z rówieśnikami, obok oczywiście innych wdrażanych działań w formie programów, może wpłynąć na poprawę kondycji dzieci i młodzieży po okresie długotrwałej izolacji w czasie pandemii. Tego typu placówki są zorganizowane w […]

23 sierpnia 2021

Program rządowy „Aktywna tablica” na lata 2020-2024

Program rządowy „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 20 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie […]

23 sierpnia 2021

Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ). W uzupełnieniu do informacji CKE z 4 lutego 2021 roku (dostępnej tutaj), Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) ponownie zwracają uwagę, że nie każda oferta szkoleniowa/kursowa umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (którego zdanie upoważnia […]

23 sierpnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

20 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla […]

23 sierpnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

20 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 1534).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

20 sierpnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

19 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1525). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2021 r.

20 sierpnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

19 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1519). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2021 r.

18 sierpnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym

17 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym  (Dz. U. poz. 1502). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.