7 kwietnia, 2021

7 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 25/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265) zarządza się co następuje: § 1 Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym […]

7 kwietnia 2021

Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

2 kwietnia 2021 r. została ogłoszona: Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 619). Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem: 1) art. 3 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.; 2) […]

7 kwietnia 2021

Szczególne rozwiązania w zakresie obsadzania stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2021 roku

Zgodnie z § 11ha rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), który wszedł w życie 6 lutego 2021 roku: 1. W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska […]